Wij geloven

 

119 Ministries - Wat wij geloven

 

Beleidsplan Stichting 119 Ministries Nederland

Strategie
Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling
119 Ministries is een stichting die gelooft dat de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring de geopenbaarde waarheid is van JHWH, de God van Israël. Wij zoeken de waarheid van het Woord, onderwijzen die en willen ernaar leven. Vervolgens delen wij de waarheden die wij hebben ontdekt met iedereen die ernaar horen wil.

Wij streven ernaar bestaande doctrines en menselijke tradities te toetsen aan de Bijbel en willen gelovigen toerusten om in overeenstemming met het Woord van God te leven op de manier die de Schepper heeft bedoeld. Wij vinden dat het voortdurend onderzoeken van de Schrift – vanuit een Hebreeuws perspectief in de juiste context van de eerste eeuw – veel meer inzicht geeft aan gelovigen, dan het bestuderen van de Schrift vanuit de later ontwikkelde Griekse denkwijze.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
- onderwijs te verschaffen over de waarheid van het hele Woord van God;
- gelovigen die het verlangen hebben om terug te keren tot de Hebreeuwse wortels van het geloof met elkaar in contact te brengen;
- en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt, met dien verstande dat voormelde instelling te allen tijde een overeenkomstige doelstelling als die van de stichting dient te hebben.

Missie
Wij streven ernaar om, onder leiding van de Geest van JHWH, 100% pure waarheid te brengen aan alle mensen en hen gehoorzaamheid te onderwijzen aan alles wat de Schepper gebood. We beseffen dat dit geen gemakkelijke klus is en zijn dan ook blij met de vriendelijke en naar waarheid zoekende hulp van hen die ook geloven in Zijn perfecte Woord – net zoals men ijzer scherpt met ijzer (Spr. 27:17). We willen mede-gelovigen uitdagen en hopen uitgedaagd te worden – dit alles vanuit ons gezamenlijk verlangen om Zijn prachtige Waarheid die in Zijn Woord geopenbaard is, te zoeken, te begrijpen en toe te passen.

Werkzaamheden van de instelling
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verspreiden van (gratis) studiemateriaal via video- en schriftelijk onderwijs en internet;
- het organiseren van conferenties;
- het samenwerken met geestverwante organisaties;
- het verrichten van alle overige werkzaamheden, welke aan het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn.

Beleid
Werkzaamheden
Stichting 119 Ministries Nederland gebruikt het door de Amerikaanse moederorganisatie “119 Ministries – Test Everything” ontwikkelde studiemateriaal en maakt dat beschikbaar voor de Nederlandse markt. De daarbij behorende werkzaamheden betreffen vertalen en aanpassen van transcripten en grafische afbeeldingen, verspreiding via sociale media, onderhoud van de website en organisatie van conferenties ter toerusting van gelijkgestemde gelovigen

Werving van gelden
De stichting verwerft inkomsten vanuit donaties. Daarnaast wordt een deel van het onderwijs in boekvorm beschikbaar gesteld, zonder oplage (boek wordt pas gedrukt bij belangstelling, waardoor de stichting geen ‘voorraad’ heeft, en dus geen commerciële doeleinden worden nagestreefd) waarvoor de stichting een kleine vergoeding ontvangt.

De stichting is ervan overtuigd dat JHWH, de God van Israël, voorziet in alles wat nodig is.
Er is dan ook geen sprake van actieve werving; wij vertrouwen erop dat zolang het werk van de stichting relevant is, mensen zich geroepen zullen voelen om de stichting financieel te ondersteunen.

Beschrijving van de taakstelling en bestuursverhoudingen binnen het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. De voorzitter roept de vergaderingen bijeen en bewaakt de doelstelling van de stichting. De secretaris maakt verslag van de vergaderingen en houdt de administratie van de stichting bij. De penningmeester houdt overzicht over de financiën en zorgt eenmaal per jaar voor een financieel overzicht dat door alle bestuursleden wordt gecontroleerd. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Beschrijving van de wijze waarop het vermogen van de instelling wordt beschikt
De stichting heeft geen eigen vermogen. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits een dergelijk besluit unaniem genomen is door het gehele in functie zijnde bestuur. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur
De bestuursleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het beleid.

Beheer
De stichting heeft geen eigen vermogen. De financiële middelen waarover de stichting kan beschikken worden verkregen uit donaties van sponsoren. De financiën worden aangewend voor de financiering van website, onkostenvergoeding en abonnementen/ lidmaatschappen van voor de werkzaamheden relevante middelen.

Beloning
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur
Het bestuur van "Stichting 119 Ministries Nederland” bestaat uit:

Voorzitter/Secretaris : Dhr. M.J.A. Jakobs
Algemeen bestuurslid : Dhr. W.W. van der Weerd
Penningmeester : Dhr. D. de Regt

ANDEREN OVER
 119 MINISTRIES NEDERLAND


 • Mede door de studies van 119 Ministries Nederland  mocht ik gaan inzien tot welke maatstaf ik mij mocht bekeren en welke rol ik speel als gelovige. Alle wetten, verbonden en beloften zijn gegeven aan Israël. Hoe pas ik daar tussen als gelovige uit de volken? Ik daag u uit om het ook te onderzoeken!'
  -- Ronnie --
 • Wat een verrijking dat 119 Ministries ook in Nederland is. Heel fijn om de studies met ondertiteling te bekijken. De rijkdom om op de Sjavoe’ot Conferentie zoveel gelijkgezinden te mogen ontmoeten waarbij kosten noch moeiten waren gespaard. Fantastische sprekers en persoonlijke aandacht. Grote complimenten!
  -- Anneke --
 • 119 Ministries Nederland geeft genoeg eyeopeners, genoeg stof om over na te denken.
  -- Tanny --
 • Het boek "Onderzoek Alles" van 119 Ministries Nederland is het beste uitlegboek over de bijbel sinds het nieuwe testament. Ik ben zo blij met dit boek en hoop op een tweede deel, want een betere uitleg van de bijbel ben ik in 35 jaar christen zijn nog niet tegen gekomen.
  -- Anoniem --

Contact gegevens

Postadres:    

Stichting 119 Ministries Nederland

Noorderdiep 84

9521 BE  Nieuw-Buinen

Nederland  

   

RSIN nr. 

K.v.K. nr.

IBAN Rekeningnr.

BIC

ANBI Status 

856754134

66924251

NL09 RABO 0313 572 569

RABONL2U

ja

 


 

Hebrew Roots Map Europe